Algemene voorwaarden G.Van Zele NV

Inhoudstabel

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van Zele als verkoper en de klant, waaronder niet limitatief begrepen overeenkomsten, aanbiedingen, diensten en offertes van of met de verkoper, ook indien deze niet (nader) zijn omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Prijzen

 1. De goederen worden verkocht tegen tariefprijs, geldend op de plaats van levering en op de dag van verzending.
 2. De prijs kan verschillen van de prijs van kracht op datum van de ontvangst van de bestelling.

Levering van de prestaties

 1. De leveringen worden uitgevoerd op het tijdstip dat in onderling overleg wordt vastgesteld.

 2. De goederen reizen steeds voor rekening en risico van de klant.

Klachten

 1. Klachten in verband met de geleverde goederen dienen op straffe van verval binnen de drie dagen na levering ter kennis worden gebracht van de verkoper en dit per e-mailbericht te richten aan info@vanzeleg.be of per aangetekend schrijven
 2. Indien de klachten met betrekking tot de geleverde goederen niet op de voorgeschreven manier en binnen de gestelde termijn kenbaar zijn gemaakt, wordt de klant geacht akkoord te zijn met de geleverde goederen.
 3. Om geldig te zijn moeten klachten in verband met de facturatie door de klant schriftelijk worden ingediend per aangetekend schrijven en dit binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.
 4. Indien facturatieklachten niet op de voorgeschreven manier en binnen de gestelde termijn kenbaar zijn gemaakt, wordt de klant geacht de factuur te hebben aanvaard.

 5. De betaling zonder voorbehoud van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt eveneens als aanvaarding van de factuur.

Betaling

 1. Alle facturen dienen contant, zonder verrekening, korting en/of opschorting, betaald te worden op een door de verkoper opgegeven bankrekening, tenzij anders werd overeengekomen.  De betaling is steeds eisbaar te Bassevelde op de vennootschapszetel van de verkoper.
 2. Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag begint van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is vanaf de vervaldag een intrest te lopen aan de intrestvoet conform de Wet Betalingsachterstand (voor ondernemingen) of aan de wettelijke intrestvoet (voor particulieren) op  de niet-betaalde bedragen.
 3. Daarbovenop is, eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ook nog een forfaitaire vergoeding van 10% op de niet op de vervaldag betaalde factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 125 euro en een maximum van 3.000 euro, boven alle intresten en welkdanige kosten, inningskosten of gerechtskosten.
 4. Niet betaling van een factuur op de vervaldag maakt de betaling van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en laat de verkoper toe de levering te weigeren van alle lopende bestellingen.
 5. Indien een betaling in schijven uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dan wordt het openstaand saldo van rechtswege volledig opeisbaar, vermeerderd met intresten en schadebeding, bij niet of niet-tijdige betaling van één der schijven.

Ontbinding, overmacht en bevrijding

 1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die voor de andere partij ontstaat door het niet, niet tijdig of gedeeltelijk voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, in de mate dat en voor zover zulks het gevolg is van omstandigheden die onvoorzienbaar, onvermijdbaar en buiten de wil van de partijen zijn en die een onoverkomelijke hindernis uitmaken in hoofde van de partij die de overmacht inroept.

 2. Van zodra een partij kennis heeft of behoort te hebben van een oorzaak van onmogelijkheid tot nakoming, dient deze de andere partij binnen de 24u. op de hoogte te brengen van bovengenoemde  omstandigheden per e-mailbericht of aangetekend schrijven.
 3. Indien de onmogelijkheid tot nakoming van een hoofdverbintenis volledig en definitief is zonder dat zij toerekenbaar is aan de schuldenaar, wordt de overeenkomst in zijn geheel van rechtswege ontbonden.
 4. Indien de onmogelijkheid gedeeltelijk en definitief is, zonder aan de schuldenaar toerekenbaar te zijn, beperkt de ontbinding zich tot het gedeelte van de overeenkomst dat aangetast is voor zover de overeenkomst deelbaar is volgens de bedoeling van de partijen, gelet op de aard en de strekking ervan.
 5. De definitieve onmogelijkheid tot nakoming die niet toerekenbaar is aan de schuldenaar ontneemt de overeenkomst haar uitwerking vanaf de dag van die onmogelijkheid.
 6. Indien de onmogelijkheid tot nakoming van een hoofdverbintenis tijdelijk is zonder dat zij toerekenbaar is aan de schuldenaar, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de tijdelijke onmogelijkheid.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraar komt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de verkochte goederen.

Diversen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van de overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen verkoper en de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 3. De rechtbanken die tot het rechtsgebied Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, behoren, desgevallend de Vrederechter van het kanton Zelzate, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de verkoper en de klant voortvloeiende uit of in verband met de uitvoering van de overeenkomst alsmede in verband met deze verkoopvoorwaarden.